• Road Safety Management, s.r.o.

  Produkty Implementácia Bezpečnosť Stratégia Vízia Vývoj
O firme

Kto sme?

Road Safety Management je konzultačná, analytická a obchodná spoločnosť založená v roku 2008 so zameraním na poradenstvo, sprostredkovanie, inžiniering a legislatívu v oblastiach cestných stavieb a dopravno-analytických činností.

V oblasti cestných stavieb sa špecificky zameriavame na výkony a komponenty tvoriace vrchnú stavbu pozemných komunikácií, riešenie kritických nehodových lokalít, dopravné štúdie a legislatívu.

poradenstvo

sprostredkovanie

legislatíva

dopravné štúdie

    projekčná činnosť        

    dopravná analytika        

Cesty

Pozemné komunikácie

Podľa požiadaviek hlavného dodávateľa stavby zabezpečíme cez našich obchodných partnerov hornú stavbu od projekčnej činnosti, inžinieringu, realizáciu pracovných miest na ceste až po finálnu realizáciu trvalého stavu hornej stavby s vlastným stavebným dozorom. Pod pojmom hornej stavby myslíme:

 • zvislé dopravné značky,
 • vodorovné dopravné značky,
 • dopravné zariadenia,
 • zvodidlá,
 • tlmiče nárazov a EA koncovky,
 • portálové konštrukcie,
 • inteligentné dopravné systémy,
 • protihlukové steny,
 • osvetlenie.

Kritické nehodové lokality

Pre správcov pozemných komunikácií vytipujeme a riešime kritické nehodové lokality spolu so súvisiacou dokumentáciou a podľa požiadaviek správcu navrhneme riešenie a realizáciu bez alebo so stavenými úpravami.

Štúdie a legislatíva

Jednou z našich aktivít v oblasti pozemných komunikácií je aj práca na dopravných štúdiách potrebných pre realizáciu alebo hodnotenie vplyvu cestných stavieb na bezpečnosť premávky. Súčasne máme tú česť sa aj aktívne zúčastňovať na tvorbe slovenskej legislatívy, harmonizácie európskych noriem zo slovenskými a pripomienkovanie technických predpisov.

Zvislé dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie

Dopravné zariadenia

Záchytné bezpečnostné zariadenia

Inteligentné dopravné systémy

premenné dopravné značenie

Dopravná analytika

Analytická činnosť

 • analýzy nákladov a výnosov,
 • analýzy dopravnej nehodovosti a prognózovanie vývoja,
 • identifikácia kritických nehodových lokalít,
 • sčítanie dopravy,
 • žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Pre správcov pozemných komunikácií alebo súkromné spoločnosti vypracujeme analýzy nákladov a výnosov (CBA) pre posúdenie miery financovania cestnej infraštruktúry a vypracujeme súvisiacu dokumentáciu pre podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z aktuálneho operačného programu.

Disponujeme štatistikou dopravnej nehodovosti na základe ktorej vieme identifikovať kritické nehodové lokality podľa rôznych metodík a prognózovať vývoj nehodovosti na základe historických údajov. Na základe sčítania dopravy, dopravných prieskumov, emisií a dopravnej nehodovosti vytvoríme ekonomické a finančné hodnotenie uskutočniteľnosti stavieb a návratnosti prostriedkov.

V spolupráci so súdnymi znalcami v obore doprava cestná a technický stav ciest vieme uskutočňovať aj cestnú bezpečnostnú inšpekciu v súlade zo zákonom 249/2011 Z.z. a jeho vykonávacou vyhláškou.

Kontakt

Road Safety Management, s.r.o.

Ing. Vladimír Masaryk
konateľ spoločnosti
office@rs-management.eu

Bratislava
Slovenská republika

IČO: 44 066 279
DIČ: 202 259 9348
IČ DPH: SK 202 259 9348